Algemeen

R. Elgersma – Tuinier (Kamer van Koophandel 530090960000), hierna te noemen Psychosociale begeleider en hypnotherapeut Rommy, verleent u hierbij toegang tot rommy.nu (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Psychosociale begeleider en hypnotherapeut Rommy en derden zijn aangeleverd. Psychosociale begeleider en hypnotherapeut Rommy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Psychosociale begeleider en hypnotherapeut Rommy.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Psychosociale begeleider en hypnotherapeut Rommy.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Psychosociale begeleider en hypnotherapeut Rommy. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Psychosociale begeleider en hypnotherapeut Rommy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.