Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik uw gegevens vastleg in cliëntendossiers.
Van uw behandeling leg ik een klein digitaal dossier aan. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst).
Ik gebruik het digitale dossier voor de facturering, waarin uw naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats worden vermeld. Daarnaast de datum van de training en de naam van de training. Inhoudelijk wordt verder niets genoteerd. Mijn computer is volgens alle wetten afgeschermd.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
– Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
– Als ZZP-er alleen toegang heb tot de dossiers
– Mij houdt aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
– Als ik overleg heb met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek bespreek uit de praktijk, dit altijd anoniem en onherkenbaar doe

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend en alleen na jouw expliciete toestemming:
– Voor collegiaal overleg met huisarts of een andere behandelaar
– Om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
– Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens